منو منو
Request info
درخواست اطلاعاتبدون تعهد

انواع مش های فلزی

Aquila 5

Mesh
Mm
Steel
Kg/m2
Aluminum
Kg/m2
Panel Thk
mm
Frontal open area aprox
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 1,5
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 2
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 3
9,00
12,00
18,00
3,00
4,00
6,00
10 36,2%
Maximum width of sheet / coil mm:
Steel
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x DC Height max
Aluminium
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x Height 2000 max

Aquila 8

Mesh
Mm
Steel
Kg/m2
Aluminum
Kg/m2
Panel Thk
mm
Frontal open area aprox
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 1,5
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 2
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 3
9,00
12,00
18,00
3,00
4,00
6,00
10 36,2%
Maximum width of sheet / coil mm:
Steel
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x DC Height max
Aluminium
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x Height 2000 max

Aquila 10

Mesh
Mm
Steel
Kg/m2
Aluminum
Kg/m2
Panel Thk
mm
Frontal open area aprox
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 1,5
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 2
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 3
9,00
12,00
18,00
3,00
4,00
6,00
10 36,2%
Maximum width of sheet / coil mm:
Steel
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x DC Height max
Aluminium
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x Height 2000 max

Aquila 15

Mesh
Mm
Steel
Kg/m2
Aluminum
Kg/m2
Panel Thk
mm
Frontal open area aprox
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 1,5
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 2
62,5 x 20 (20) – 7,5 x 3
9,00
12,00
18,00
3,00
4,00
6,00
10 36,2%
Maximum width of sheet / coil mm:
Steel
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x DC Height max
Aluminium
Width 1000 -1250 – 1500 x Height 3500
Width 2000 – 2500 x Height 2000 max
سایر مدل ها
پروژه ها تحقق و پروژه در سراسر جهان

PLAY RESTAURANT
ABU DHABI - UAE

PLAY RESTAURANT مشاهده پروژه ›

CENTRAL BANK OF LAGOS
fa

CENTRAL BANK OF LAGOS مشاهده پروژه ›

TECHNO HUB
ABU DHABI - UAE

TECHNO HUB مشاهده پروژه ›

Copyright © 2017 by ItalMesh
web design and development by Banihost